Autoryzowany serwis urządzeń gazowych do centralnego ogrzewania

Pierwsze uruchomienie
Naprawy gwarancyjne
Naprawy pogwarancyjne
 
POMOC TECHNICZNA
tel. 880 - 152 - 152

Gwarancja na urządzenia w skrócie

GWARANCJA NA URZĄDZENIA W SKRÓCIE

 
JUNKERS

1. Firma Robert Bosch Sp. z o.o., dalej zwana gwarantem, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia grzewczego wraz z osprzętem na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia zestawu, lecz nie dłużej niż na 30 miesięcy od dnia zakupu (dalej: Gwarancja Podstawowa).

2. Producent udziela dodatkowych,rocznych gwarancji na urządzenie (z wyłączeniem osprzętu),odrębnych od Gwarancji Podstawowej-odpowiednio na trzeci,czwarty oraz piąty rok użytkowania (dalej:Gwarancja Dodatkowa) -w przypadku spełnienia następujących warunków:
a) spełnienie warunków uprawniających do Gwarancji Podstawowej,
b) w ciagu trwania ostatnich 3 miesięcy  obowiązywania Gwarancji Podstawowej,lub               odpowiednio Gwarancji Dodatkowej na trzeci lub czwarty rok wykonanie przez Autoryzowany Serwis Junkers* płatnego przeglądu technicznego urządzenia.

3. Gwarancja (podstawowa oraz dodatkowa) nie obejmuje usterek wynikających z:
a) użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
b) wykonania przez osoby nieuprawnione napraw i przeróbek,
c) zanieczyszczenia gazu, wody lub powietrza,
d) niewłaściwego ciśnienia gazu w sieci,
e) zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak: baterie, uszczelki, uszczelnienia, bezpieczniki, elektrody itd.,
f) innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta urządzenia.

4. Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzeń, realizowane są na koszt Użytkownika.

FERROLI

1. Ferroli Poland udziela gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia na okres 24 miesięcy, licząc od daty zakupu urządzenia potwierdzonego fakturą lub paragonem. Jednocześnie dla podgrzewaczy elektrycznych FERROLI POLAND przedłuża gwarancję na zbiornik, na czas dodatkowego jednego roku, więc zakończenie gwarancji na zbiornik następuje po 3 (trzech) latach od daty zakupu.

2. Warunkiem zachowania gwarancji na zbiornik przez okres 3 lat jest wymiana anody magnezowej przynajmniej 1 raz na 12 miesięcy. Potwierdzeniem wymiany jest faktura zakupu i wymiany, którą należy zachować dla serwisu gwarancyjnego.

3. Użytkownik traci gwarancję w przypadku stwierdzenia:
 • eksploatacji lub montażu niezgodnego z dokumentacją urządzenia
 • dokonania przez osoby nieuprawnione napraw bądź przeróbek
 • zanieczyszczeń mechanicznych lub chemicznych w układzie gazowym, wody sanitarnej lub powietrza
 • wadliwie wykonanej lub wadliwie działającej instalacji kominowej
 • nie stosowania się do instrukcji i zaleceń zawartych w dokumentach towarzyszących wyrobowi
 • nie przestrzegania norm i nakazów prawa obowiązujących na danym rynku
 • działania sił wyższych niezależnych od woli i kontroli FERROLI POLAND
 • braku karty gwarancyjnej prawidłowo wypełnionej bez skreśleń i poprawek
 4. Gwarancja nie obejmuje:
 • wymiany baterii zasilających w gazowych przepływowych podgrzewaczach wody
 • uszkodzeń powstałych w czasie niewłaściwego przechowywania lub transportu urządzenia
 • uszkodzeń wynikających ze zbyt dużego ciśnienia wody instalacyjnej (pow.6 bar) lub braku wody w instalacji
 • uszkodzeń wynikających z działania na urządzenie ujemnych temperatur
 • czyszczenia i odkamieniania urządzenia
 • uszkodzenia lub zużycia podzespołów lub części spowodowane przez normalne zużycie (np. anody magnezowe, uszczelki, itp.)
 • innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
5. W przypadku kiedy zakres gwarancji nie obejmuje zdarzenia będącego przedmiotem zlecenia serwisowego pełne koszty dojazdu i naprawy pokrywa użytkownik

6. Serwis może odpłatnie dokonać naprawy podgrzewacza i usunąć awarię powstałą bez przyczyny producenta spowodowaną np. w wyniku naturalnego zużycia elementów urządzenia.

7. Urządzenia zasilane gazem nie można demontować i przewozić do punktu sprzedaży. Urządzenie powinno pozostać zamontowane, a w celu dokonania naprawy urządzenia, należy wezwać Autoryzowany Serwis Gwarancyjny Ferroli.
       
  TERMET

1.GWARANT udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia:
 •    na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku zamontowania ogrzewacza przez osoby posiadające uprawnienia gazowe. Uruchomienie Zerowe i przegląd techniczny są w takim przypadku nieobowiązkowe. UWAGA! W przypadku gazowych ogrzewaczy TURBO uruchomienie zerowe jest wymagane również w razie zainstalowania przez osobę posiadającą uprawnienia gazowe.
 •    na okres 36 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku zamontowania ogrzewacza przez      AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY GWARANTA lub AUTORYZOWANEGO INSTALATORA GWARANTA pod warunkiem dokonania odpłatnego Uruchomienia Zerowego oraz odpłatnego przeglądu technicznego. Przegląd techniczny musi być zrealizowany między 18 a 20 miesiącem od daty sprzedaży. Użytkownik pokrywa koszt przeglądu wynoszący 60,- zł netto plus podatek VAT*) oraz koszty dojazdu i materiałów eksploatacyjnych nie podlegających gwarancji. Uruchomienie zerowe i przegląd techniczny muszą być dokonane wyłącznie przez     AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY GWARANTA.
2. Koszt Uruchomienia Zerowego w kwocie 30,- zł netto plus podatek VAT oraz koszty dojazdu i instalacji urządzenia pokrywa w całości klient.

3. W przypadku Uruchomienia Zerowego ogrzewacza, użytkownik ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w okresie 7 dni do najbliższego AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO GWARANTA, który w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, dokona formalnego uruchomienia zerowego i wypełni KART Ę URUCHOMIENIA ZEROWEGO ogrzewacza. W razie przekroczenia terminu do zgłoszenia uruchomienia, klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

 4. PRODUCENT zapewnia bezpłatne usunięcie wady wyrobu powstałej z jego winy, a ujawnionej w okresie trwania gwarancji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wady i udostępnienia wyrobu do naprawy AUTORYZOWANEMU SERWISOWI FIRMOWEMU.

 5. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
 • dokonania napraw lub przeróbek wyrobu przez osoby nieupoważnione przez GWARANTA,
 • użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami INSTRUKCJI,
 • niemożności okazania przez użytkownika ważnej KARTY WYROBU, lub przedstawienie karty, w której znajdują się ślady zmian, poprawek, skreśleń itp., dokonanych przez osoby nieupoważnione,
 • braku poświadczenia w KARCIE WYROBU: sprzedaży (pieczątka punktu sprzedaży, data, podpis sprzedawcy), prawidłowej instalacji wyrobu (pieczątka firmy instalującej, data, imię i nazwisko instalatora),
 • braku poświadczenia w ODCINKACH KONTROLNYCH: sprzedaży (pieczątka punktu sprzedaży, data, podpis sprzedawcy)
 • uszkodzeń mechanicznych lub innych uszkodzeń powstałych z przyczyn niezależnych od GWARANTA
6. GWARANCJA NIE OBEJMUJE materiałów eksploatacyjnych, czynności konserwacyjnych oraz usterek i uszkodzeń urządzenia, wynikających z:
- niewłaściwego transportu i przechowywania urządzenia,
- uszkodzeń mechanicznych,
- zanieczyszczenia gazu, wody lub powietrza,
- zaistniałych odchyleń parametrów gazu lub wody od wymagań obowiązujących w Polskich Normach,
- powstałych w wyniku działania nadmiernego ciśnienia wody (powyżej 0,6 MPa),
- nieprawidłowego ciągu kominowego,
- wad wynikłych z nieszczelności połączeń spalinowo-powietrznych,
- zamarznięcia wody w urządzeniu,
- w zakres czynności gwarancyjnych nie wchodzi odkamienienie wymiennika ciepła.